+86 752-5703333
Huizhou China Eagle Electronic Technology Co.,Ltd

General Tel:

0752-5703333


company address:

No.1 Zhongjing Road,Chenjiang Street,Zhongkai Hi-tech Zone, Huizhou City,Guangdong Province

Recruitment Email:

Sales Tel:

0752-5703333-8371

Recruitment Tel:

0752-5756568

Sales Email:

Corrupt  Report Tel:

0752-5703333-8467

Corrupt  Report Email: